Rijeka Čađavica

Rijeka Čađavica u naše područje ulazi 1 kilometar sjeveroistočno od jezera Slanac

i proteže se u dužini od cca 19 km sve do ušća u Županijski kanal u mjestu Kapinci.

Širina vodotoka je od 3 m u gornjem dijelu pa do 10 m pred ušćem. Dubina vode varira dok je prosječna dubina oko jednog metra. Rijeka Čađavica je tekućica čije je korito značajno izmijenjeno hidrotehničkim zahvatima urađenim u novije vrijeme. Izražena sedimentacija sitnog kamenja, pijeska i organskog detritusa pogoduje naseljavanju vodenih makrofita.

Bogat vodenim biljem i laganim strujanjem vode vrlo je pogodan za mrijest riba. Za sportske ribolovce nije posebno interesantan osim za lov klena i bodorke. Uz već navedene vrste riba ovdje se mogu naći štuka, deverika, babuška, crvenperka, grgeč, krkuša, uklija, podust i ponekad krupatica.