Županijski kanal

Županijski kanal kroz naše područje protječe u dužini od cca 10 kilometara, od proširenja zvanog „Crnac“ (jedan kilometar južno od mjesta Budakovac),

pa do ušća u rijeku Dravu 2,5 km sjeverno od mjesta Kapinci.

Širina kanala je od 8 m u gornjem dijelu pa do 25 m pred ušćem što uvelike ovisi o vodostaju rijeke Drave, pa tako i dubina vode varira dok je prosječna dubina oko jednog metra. Županijski kanal je tekućica čije je korito značajno izmijenjeno hidrotehničkim zahvatima urađenim u novije vrijeme. Izražena sedimentacija sitnog kamenja, pijeska i organskog detritusa pogoduje naseljavanju vodenih makrofita. Zajednica krute voščike, Ceratophylletumdemersi, karakteristična je pridnena, submerzna zajednica. Floristički sastav čine kruta voščika, Ceratophyllumdemersum i klasati krocanj, Myriophyllumspicatum, čije su stabljike svojom duljinom prilagođene ujednačenom strujanju vode. U dubljim dijelovima korita prisutne su manje skupine žutoga lokvanja, Nupharluteum.

Bogat vodenim biljem i laganim strujanjem vode vrlo je pogodan za mrijest riba. Za sportske ribolovce interesantan je od mjesta Kapinci pa do ušća u Dravu. Iako se u njemu mogu naći sve riblje vrste kao i u Dravi uglavnom se love šaran, štuka i som od vrsta zaštićenih lovostajem, a vrlo dobro se love klen, bolen, bodorka, linjak, krupatica, grgeč, crvenperka, babuška, deverika i uvijek prisutna uklija. Dobro je još napomenuti da je županijski kanal dom rijetke i ugrožene vrste riba crnka ( lat. umbra krameri).