OBAVIJEST

Pozdrav svim ribičima, onima koji to jesu i onima koji će to tek postati, svim zaljubljenicima u ovaj rekreativno-sportski hobi, svim članovima, prijateljima i simpatizerima. Pozdrav i svima vama koji ovo čitate.

Ponukan raznim pitanjima kako na ulici ili trgovini tako i telefonskim putem od onih koji bi to trebali znati pa do onih koji se samo žele informirati, odlučio sam ovim putem da vam se obratim i pokušam još jednom pojasniti jednostavnost rada Udruge.

Moje ime je Damir Kireta, predsjednik sam Športsko ribolovne udruge “Šaran” Bakić, udruge koja je uredno registrirana pred svim institucijama i radi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske (Zakona o udrugama (N.N. 74/14.), Zakona o sportu (N.N.71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15.) te Zakona o slatkovodnom ribarstvu (N.N. 63/19)).

Naime, kada kažem „onih koji bi to trebali znati“ pri tome mislim na one koji vode udruge, zajednice, saveze… Dakle, predsjednike, tajnike, blagajnike, „glasnogovornike“ itd.

Idemo krenuti redom, Zakon o udrugama:

Članak 10.

(1) Udrugu mogu osnovati najma­nje tri osnivača.

(2) Osnivač udruge, u smislu ovoga Zakona, može biti poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba.

Statut udruge

Članak 11.

(1) Udruga ima statut.

(2) Statut je teme­ljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skla­du sa statutom. Umjesto naziva statut, udruga može rabiti i drugi naziv.

(3) Statut udruge sadrži odredbe o:

– nazivu i sjedištu,

– zastupa­nju,

– ci­ljevima,

– djelatnostima kojima se ostvaruju ci­ljevi,

– članstvu te pravima i obvezama članova,

– tijelima udruge, ­njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlas­tima, načinu odlučiva­nja i traja­nju mandata,

– prestanku postoja­nja udruge.

(4) Statut udruge može sadržavati odredbe o:

– području na kojem udruga djeluje,

– imovini, načinu stjeca­nja imovine i korište­nju ostvarene dobiti,

– rješava­nju sporova i sukoba interesa unutar udruge,

– ste­govnoj odgovornosti članova,

– postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge,

– znaku udruge i ­nje­govom izgledu,

– drugim pita­njima od značaja za udrugu.

Dakle, na ovaj način osniva se udruga, nakon sastavljanja statuta udruge isti ide u Ured državne uprave na potvrđivanje. U zaglavlju bi trebali stajati svi zakoni po kojima i na kojoj osnovi funkcionira ta udruga (molim vas čitajte svoje statute od samog vrha). Da li je to tako ostavljam na dušu tom uredu.

Sada imamo Udrugu građana koja ima pravnu osobnost. Potrebne su i registracije kod drugih institucija, ali to vaši predsjednici znaju pa da skratimo priču.

Takve udruge po istom principu se mogu učlaniti u zajednice, saveze ili druge asocijacije za koje misle da su im od pomoći. Takve asocijacije također sastavljaju Statute u čijem se zaglavlju pozivaju na Zakone i područje svog djelovanja.

No, da se mi vratimo u našu domenu a to su udruge koje u svom nazivu sadrže naziv „ribolovna“, a još preciznije na naš Sportsko ribolovni savez Virovitičko-podravske županije (skraćeno SRS VPŽ) u čijem zaglavlju stoji:

Na temelju čl. 17. st.1, alineja 1. Statuta Športsko ribolovnog saveza Virovitičko – podravske županije od 28.08.2011. godine , a sukladno čl. 13.,18. i  55. Zakona o udrugama (Nar.nov.74/14.), članka 46. Zakona o sportu (NN.71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15.), Skupština Sportsko ribolovnog saveza Virovitičko podravske županije na sjednici održanoj 07.09.2015. g. donijela je

STATUT

U članku pod ciljevi stoji:

Članak 8.

(1) Područje djelovanja Saveza je sport, djelatnost sudjelovanja u sportskom natjecanju, sportske pripreme, sportske poduke, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi – ostale djelatnosti (sportski ribolov).

(2) Cilj je Saveza je svojim djelovanjem pridonositi:

1) Razvitku i promicanju ribolovnog sporta na području VPŽ;

2) Poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih i vrsnih sportskih dometa;

3) Razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba;

4) Promicanju odgojnih funkcija sporta, fair-playa, razumijevanja, tolerancije odgovornosti kroz bavljenje sportom;

5) Širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi :

Članak 9.

(1) Djelatnost Saveza proizlazi iz Zakona o sportu, pravila Hrvatsko športskog ribolovnog Saveza (dalje HŠRS ), Hrvatskog olimpijskog odbora, temeljnih ciljeva iz članka 11. ovog Statuta, te zadaća i poslova koje su joj povjerile članice.

(2) Savez u svom djelokrugu osobito:

1) utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sportskog ribolova na teritoriju VPŽ,

2) usklađuje aktivnosti svojih članica;

3) potiče i promiče sportski ribolov u skladu s Nacionalnim programom sporta;

4) sudjeluje u provedbi i obavlja zadaće HŠRS, odnosno godišnjeg programa provedbe;

5) potiče i promiče sportski ribolov kod djece, mladeži, studenata, osoba s invaliditetom i sportsku rekreaciju građana;

6) objedinjuje i usklađuje programe sporta, predlaže program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovom ostvarivanju;

7) skrbi o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava;

8) Sudjeluje u stvaranju uvjeta za velika međunarodna natjecanja;

10) promiče stručni rad u sportskom ribolovu i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika;

11) skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti sportaša;

12) pruža stručnu i drugu pomoć članicama Saveza u vezi s primjenom Zakona o udrugama, Zakonu o Sportu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te drugih propisa u vezi sa sportskom djelatnošću;

13) po potrebi organizira i provodi seminare, tečajeve i polaganje ribičkih i ribočuvarskih ispita;

14) surađuje sa tuzemnim i inozemnim ribolovnim udrugama.    

A o tome tko može biti član:

Članak 13.

(1) U Savez se učlanjuju pravne osobe:

1) sportsko ribolovne udruge, zajednice i klubovi neovisno o pravnom obliku i statusu;

2) ovlaštenici ribolovnog prava; 

3) druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za ribolovni sport i u vezi sa ribolovnim sportom.

Članak 15.

(1) U Savez se može učlaniti pod uvjetom ispunjavanja sljedećih kriterija:

1) da su osnovani sukladno zakonu i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugi odgovarajući registar i Registar sportskih djelatnosti pri zakonom određenom tijelu državne uprave;

2) da imaju sjedište i da svoju osnovnu sportsku djelatnost obavljaju na području VPŽ;

3) da im je osnovna svrha osnivanja i djelovanja promocija sportskog ribolova;

 4) da ostvarivanjem svojih ukupnih zadaća pridonose razvitku, ugledu i afirmaciji sportskog ribolova u cjelini;

5) da je sport priznat od Hrvatskog olimpijskog odbora i da je u nomenklaturi sportova Hrvatskog olimpijskog odbora;

6) da imaju osigurana nužna sredstva i uvjete za početak obavljanja djelatnosti;

7) da prihvaćaju ovaj Statut i zajedničke ciljeve i zadaće utvrđene njime i drugim aktima Saveza;

8) da su članovi gradskih, županijskih, odnosno nacionalnih sportskih saveza ili udruženja, udruženih u Hrvatski olimpijski odbor;

9) Članom Saveza udruga postaje nakon donošenja odluke Skupštine o prijemu, po podnesenom zahtjevu za prijem u Savez. Na odluku udruga ima pravo žalbe Skupštini Saveza u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pismene odluke.

Ako pozorno pratite primijetili ste da do sada nisu spomenute dozvole. Da, nema ih, jer to je dio koji se tiče Zakona o slatkovodnom ribarstvu, a do sada je bilo riječi samo o udrugama i sportu. Preskočit ću sport da tekst ne postane predugačak i dosadan, jer meni osobno je, bezbroj puta ponovljena priča…

Stigli smo i do zakona koji nam određuje način ribolova. Do sada u tekstu je ŠRU “Šaran” Bakić bila samo udruga, kao i sve ostale na području Virovitičko-podravske županije, ravnopravna udruga građana kao i bilo koja druga. Međutim, kada krenemo sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu situacija se mijenja.

ZAŠTO? Jednostavno je:

Ribolovno pravo

Članak 25.

(1) Ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, u kojoj se obavlja rekreacijsko-športski ribolov, gospodari ovlaštenik ribolovnog prava.

(2) Ribolovno pravo stječe fizička ili pravna osoba na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo.

(3) Ribolovno pravo obuhvaća gospodarenje sukladno ribolovno-gospodarskoj osnovi za unapređenje ribarstva za ribolovno područje, odnosno za ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribo­lov­no pravo (u daljnjem tekstu: gospodarska osnova) i sukladno godišnjem planu za gospodarenje za ribolovno područje, odnosno ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u tekstu koji slijedi: godišnji plan).

(4) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu ribo­lov­nog prava donosi ministar.

(5) Uvjete natječaja za dodjelu ribolovnog prava utvrđuje ministar.

(6) Sudionici u natječaju dužni su priložiti i program gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.

(7) Za provođenje postupka javnog natječaja za davanje ribolovnog prava, u ministarstvu se osniva Povjerenstvo za pro­vo­đenje natječaja, koje ministru daje prijedlog odluke za dodjelu ribolovnog prava.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka osniva, i njihova predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(9) U Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka imenuje se i jedan predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša, te jedan predstavnik Saveza.

(10) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva za rad u Povjerenstvu pripada naknada koju odredi ministar.

(11) O ribolovnom pravu rješenjem odlučuje ministar.

(12) S ovlaštenikom koji je dobio ribolovno pravo ministar sklapa ugovor na 20 godina.

(13) Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona, ministar može, nakon prethodno pribavljene suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za vode, te uz uvjete utvrđene u stavcima 1. do 12. ovoga članka, dati ribolovno pravo fizičkoj ili pravnoj osobi na vodama koje su na temelju posebnog zakona rezervirane za javnu vodoopskrbu ili su utvrđene kao izvorišta, u kojem slučaju se i te vode smatraju ribolovnim vodama u smislu ovoga Zakona.

Dakle, u našoj županiji postoje četiri ovlaštenika ribolovnog prava: tri su Zajednice (Virovitica, Pitomača, Orahovica) te ŠRU “Šaran” Bakić kao udruga građana – dakle mi NISMO zajednica nego udruga kao i sve ostale, samo po Zakonu o slatkovodnom ribarstvu Ovlaštenik ribolovnog prava.

Nadam se da je sada jasno. Od 2015. godine Športsko ribolovna udruga “Šaran” Bakić postaje ovlaštenik ribolovnog prava u ribolovnom području “Drava – Dunav” za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Slatine i općina Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i Čađavica u Virovitičko-podravskoj županiji, koje je stekla dana 10. ožujka 2015. godine Rješenjem Ministarstva poljoprivrede (Kl.: UP/I 324-02/15-01/21, Ur. br.: 525-13/05-15-15-1) i Ugovorom o dodjeli ribolovnog prava (Kl.: 324-02/15-01/21, Ur. br.: 525-13/05-15-15-2).

I još samo nešto iz našeg Statuta i o tome da li mi, ili kako neki kažu ja, nekoga na nešto prisiljavamo:

                                                              Članstvo u udruzi

                                                                        Članak 14.

Upis u Udrugu je dobrovoljan i pojedinačan.

Članom Udruge može postati svaka osoba koja prihvaća odredbe ovog Statuta i odredbe drugih akta Udruge i Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, te zakona Republike Hrvatske koji reguliraju rad udruga i djelatnosti športskog ribolova na slatkim vodama.

Svaka poslovno sposobna fizička osoba može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, biti član Udruge.

Osobe bez ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, kao i maloljetne osobe, mogu biti članovi Udruge bez prava sudjelovanje u radu tijela Udruge.

Za člana, osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu da je zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Stranac može postati članom Udruge i može birati i biti biran u tijela Udruge.

Pravo njegova nastupa u ribolovnim natjecanjima regulirano je Pravilnikom o natjecanjima HŠRS-a.

Članstvo u Udruzi dokazuje se članskom iskaznicom HŠRS ovjerenom pečatom Udruge te dozvolom za ribolov.

Član Udruge plaća godišnju članarinu i ponaša se u skladu s ovim Statutom i drugim aktima Udruge, s aktima Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, te Zakonima Republike Hrvatske koji reguliraju rad udruga i djelatnost športskog ribolova na ribolovnim vodama.

Član Udruge aktivno sudjeluje u ostvarivanju planiranih zadataka, bira i biran je u tijela Udruge putem kojih sudjeluje u odlučivanju o radu Udruge, te kao predstavnik Udruge u organizacijama kojih je Udruga član.

I za sam kraj citat jednog dijela Pravilnika o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu:

Način izdavanja i prodaje dozvola

Članak 4.

(1) Dozvole prodaje:

– ovlaštenik ribolovnog prava udružen u Hrvatski športsko ribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez)

– ovlaštenik ribolovnog prava u slučaju kad je on fizička osoba (građanin), fizička osoba (obrtnik), trgovačko društvo, zadruga ili neki drugi poslovni subjekt koji sukladno posebnim propisima ne može biti učlanjen u Savez.

(2) U slučaju kad je ovlaštenik ribolovnog prava iz stavka 1. podstavka 1. viši stupanj udruživanja sukladno propisima o udrugama (Zajednica, županijski ili gradski Savez i sl.) dozvole u njegovo ime može prodavati i njegova članica (sportsko ribolovna udruga, društvo ili klub) koju ovlaštenik pismeno ovlasti.

(3) Uvjet za kupnju godišnje dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je položen ribički ispit za koji je izdano uvjerenje od strane Saveza u skladu s člancima 6. i 7. Pravilnika o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 6/20), članstvo u Savezu odnosno kod ovlaštenika ribolovnog prava kod kojeg kupuje dozvolu ili njegovoj članici (sportsko ribolovna udruga, društvo ili klub) ukoliko se radi o višem obliku udruživanja, te plaćene sve financijske obveze ovlašteniku za provođenje ribolovnog prava.

(4) Uvjet za kupnju godišnje dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je položen ribički ispit za koji je izdano uvjerenje od strane Saveza u skladu s člancima 6. i 7. Pravilnika o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 6/20) te plaćene sve financijske obveze ovlašteniku za provođenje ribolovnog prava.

(5) Za kupnju godišnje dozvole za HRVI koji to pravo ostvaruju na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19, u daljnjem tekstu: Zakon) osim uvjeta propisanih stavkom 3. odnosno stavkom 4. ovoga članka, uvjet je i potvrda o statusu HRVI izdana od tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje koju je osoba obvezna predočiti ovlašteniku ribolovnog prava.

(6) Uvjet za kupnju dnevne, trodnevne ili sedmodnevne dozvole je plaćanje svih financijskih obveza ovlašteniku ribolovnog prava, bez obveze položenog ribičkog ispita i članstva u Savezu odnosno članstva kod ovlaštenika ribolovnog prava.

Određivanje visine iznosa sredstava za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava

Članak 5.

(1) Na temelju članka 44. stavka 3. Zakona, ovlaštenik ribolovnog prava samostalno svojim internim aktom određuje visinu iznosa sredstava za financiranje obveza koju su ribiči obvezni platiti prije kupnje godišnje dozvole za sljedeću kalendarsku godinu, koja osim sredstava potrebnih za provođenje Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega te provođenja ribolovnog prava uključuju i iznos članarine u Savezu i kod ovlaštenika ribolovnog prava odnosno njegove članice (sportsko ribolovna udruga, društvo ili klub) ukoliko se radi o višem obliku udruživanja.

(2) U slučaju kad je ovlaštenik ribolovnog prava fizička osoba (građanin), fizička osoba (obrtnik), trgovačko društvo, zadruga ili neki drugi poslovni subjekt koji sukladno posebnim propisima ne može biti učlanjen u Savez, visina iznosa sredstava iz stavka 1. ovoga članka ne uključuje iznos članarine u Savezu i kod ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) U slučaju dnevnih, trodnevnih i sedmodnevnih dozvola, ovlaštenik ribolovnog prava samostalno svojim internim aktom određuje visinu iznosa sredstava za financiranje obveza koju ribiči plaćaju istovremeno prilikom kupnje navedenih dozvola.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je najkasnije do 1. prosinca tekuće godine internim aktom odrediti visinu iznosa sredstava za financiranje obveza za sljedeću kalendarsku godinu koje su ribiči obvezni platiti prije kupnje godišnje, dnevne, trodnevne i sedmodnevne dozvole, te je s istim obvezan upoznati ribiče putem svoje mrežne stranice.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, za kalendarsku godinu 2021. ovlaštenik ribolovnog prava internim aktom određuje visinu iznosa sredstava za financiranje obveza koje su ribiči obvezni platiti prije kupnje godišnje, dnevne, trodnevne i sedmodnevne dozvole do 18. prosinca 2020. godine, te je s istim obvezan upoznati ribiče putem svoje mrežne stranice.

Kupnja godišnje ribičke dozvole

Članak 6.

(1) Hrvatski ili strani državljanin kod odabranog ovlaštenika ribolovnog prava podmiruje sve obveze prema članstvu u Savezu i članstvu kod odabranog ovlaštenika ribolovnog prava, te sve njegove financijske obveze za provođenje ribolovnog prava, koje ovlaštenik samostalno određuje internim aktom u skladu s člankom 44. stavkom 3. Zakona.

Na samom kraju zahvaljujem se strpljivima koji su pročitali tekst do kraja i ujedno se ispričavam onima kojima i dalje nije jasno jer ne znam drugi i jednostavniji način objašnjavanja i dokazivanja. Ne bih da netko shvati kao neku prijetnju, ali moram napomenuti da je na terenu ribočuvarska služba spremna na sve prijestupnike Zakona o slatkovodnom ribarstvu i pravilnicima koji se naslanjaju na njega.

Uz ribički pozdrav

BISTRO!

Predsjednik ŠRU “Šaran” Bakić

Damir Kireta